Kapitał na start- gdzie go szukać?

Masz ciekawy pomysł na biznes, chciałbyś założyć własną działalność, zacząć robić to, co kochasz, na własny rachunek, zostać przedsiębiorcą w pełnym tego słowa znaczeniu, ale na drodze do realizacji Twoich planów, pojawia się kluczowy problem: skąd wziąć pieniądze? Co zrobić, gdy własne, zaoszczędzone środki są niewystarczające na uruchomieniem nowego przedsięwzięcia?

Wiedza na temat dostępnych możliwości finansowania własnego przedsięwzięcia oraz przemyślany i rozsądny wybór odpowiedniego źródła kapitału, stanowi często o sukcesie własnego przedsięwzięcia.

Otoczenie bliższe

Ważnym źródłem kapitału własnego, poza środkami zgromadzonymi przez inicjatora projektu, są środki pozyskane od rodziny, przyjaciół i znajomych. Są one o tyle istotne, że z jednej strony umożliwiają rozpoczęcie własnego biznesu, ale także mogą stanowić podstawę do późniejszego ubiegania się o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, które nierzadko wymagają pewnego wkładu własnego przedsiębiorcy.

Pożyczka od rodziny, znajomych i przyjaciół stanowi jedną z prostszych, szybszych i bezpieczniejszych metod uzyskania środków na start, co wiąże się z wzajemnym zaufaniem, dogodnymi terminami zwrotu oraz mniejszym ryzykiem niespłacenia długu w terminie. Ponadto, ta forma finansowego wsparcia, pozwala na większą elastyczność w działaniu, gdyż nie wymusza ścisłego trzymania się pierwotnego planu, a wszelkie zmiany i odstępstwa w realizowanym projekcie są akceptowane, co nie jest mile widziane gdy chodzi o banki czy inwestorów zewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że wielkość otrzymanych w tej formie środków nie będzie zapewne tak wysoka, jak ta, którą możemy uzyskać ze źródeł zewnętrznych oraz wiąże się z umiejętnością rozdzielenia spraw rodzinnych, osobistych od biznesowych, aby nie przyczyniły się one do niepotrzebnych nieporozumień i konfliktów.

Otoczenie zewnętrzne

Fakt, że własnych środków jest zbyt mało, a te od rodziny i znajomych nadal są niewystarczające, nie przekreśla jeszcze naszych szans na uruchomienie własnego biznesu. Istnieje bowiem szereg tzw. zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć.

Pierwsze co od razu przychodzi na myśl, to kredyt bankowy. I rzeczywiście, często bywa on podstawowym źródłem finansowania działalności, ale ma to miejsce głównie w firmach, które już od dłuższego czasu dynamicznie działają na rynku. Dla banków, najważniejszą sprawą jest bowiem zdolność kredytowa firmy, która wiążę się bezpośrednio z uzyskanymi do tej pory wynikami finansowymi oraz ich prognozą na kolejne lata. Pomimo tego, że uzyskanie kredytu bankowego jest trudne bez historii działania firmy, to jednak banki coraz chętniej otwierają się na małych przedsiębiorców, oferując im różne usługi i produkty dostosowane do potrzeb tego sektora. Co więcej, dzięki polityce unijnej, skierowanej na pobudzanie przedsiębiorczości, niektóre banki, w ramach mikrofinansowania ze środków unijnych, mogą pozwolić sobie na kredytowanie początkujących biznesów.

W przypadku przedsięwzięcia, które wiąże się z zakupem środków trwałych, tańszą i bardziej dostępną formą w stosunku do kredytu jest leasing, który jako prawo do korzystania z danej rzeczy na uzgodniony okres, może być traktowany jako forma dzierżawy, w zamian za ustalone raty leasingowe.

Łatwiej, ale również odpłatnie, można uzyskać środki od funduszy pożyczkowych, których głównym celem jest pomoc nowo powstałym firmom, by te, dzięki dobrej historii kredytowej, mogły w przyszłości ubiegać się o przyznanie kredytu bankowego. Atrakcyjność tych źródeł finansowania, wiąże się z uproszczonymi procedurami uzyskania pożyczki oraz niższymi niż w przypadku kredytu bankowego opłatami, prowizjami i oprocentowaniem. Kwota jaką można uzyskać z funduszy to zwykle 10-40 tys. PLN. Jeszcze mniej sformalizowany sposób uzyskania pożyczki o wartości nieprzekraczającej 10 tys. PLN oferują instytucje mikropożyczkowe, z których największym w Polsce i najbardziej aktywnym jest Fundusz Mikro.

Na podobnej zasadzie działają fundusze poręczeń pożyczkowych. Udzielając poręczeń, zwykle do wysokości 50-70% kwoty kredytu, zwiększa to gotowość banku na kredytowanie nowo powstałej działalności przy korzystniejszych warunkach, szczególnie dzięki zmniejszeniu ryzyka i zwiększeniu wiarygodności inwestora.

Pozostając w temacie funduszy, nie można nie wspomnieć o dotacjach z funduszy unijnych. Z uwagi na charakter pomocy, wydatkowane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem nie podlegają zwrotowi, a skala uzyskiwanych środków, jest silnym motywatorem po sięganie do tego źródła finansowania. Przy korzystaniu z tej formy wsparcia warto pamiętać, że zwykle służą one długookresowemu rozwojowi firmy, a nie jedynie doraźnym potrzebom. Bardzo ważne jest poznanie wszystkich możliwości oferowanych przez różnorodne programy oraz wymogów przez nie stawianych, tak, aby wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie. Zaletą unijnych dotacji jest między innymi to, iż stwarzają one drogę do ubiegania się o środki z innych źródeł, a sukces w realizacji sfinansowanego projektu, zwiększa szansę na otrzymanie funduszy na projekty realizowane w przyszłości.

Dotacje przyznawane są również przez Urząd Pracy, dla osób bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, a ich wielkość nie przekracza sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Przyznawane są one jednorazowo, na podstawie wniosku i pod określonymi warunkami nakładającymi ograniczenia w kwestii tego, na co nie mogą zostać wykorzystane.

Pomoc w uzyskaniu środków

Obecnie młodzi start-up’owcy coraz chętniej i częściej korzystają ze wsparcia nie instytucji bezpośrednio udzielających pomocy finansowej, ale tych, które ułatwiają do nich dostęp, jednocześnie oferując szereg dodatkowych usług. Mowa o inkubatorach przedsiębiorczości. Są to podmioty, które stymulują rozwój młodego biznesu, zapewniają pomoc administracyjną i techniczną, oferują liczne szkolenia, ułatwiają kontakty biznesowe i uzyskanie początkowego kapitału. To wszystko, umożliwia przedsiębiorcom rozpoczynającym swą przygodę z biznesem, ograniczyć, często tak znaczne, koszty początkowe oraz zwiększyć szansę na pozyskanie kapitału.

Przedsiębiorca może również rozpocząć swą działalność na zasadzie oddziału preinkubatora, przez co nie musi on od razu zakładać własnej firmy, ale jako pracownik preinkubatora działać na własny rachunek, ograniczając koszty i przygotowując się do prowadzenia firmy samodzielnie.

Przedsięwzięcia o dużym stopniu ryzyka

Pozyskanie kapitału dla przedsięwzięć charakteryzujących się znacznym stopniem ryzyka nie jest łatwe, istnieją jednak pewne instytucje, angażujące się wyłącznie w tego rodzaju działalność. Młodzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy indywidualnych, prywatnych inwestorów tzw. Business angels, którzy swoimi zasobami finansowymi, oszczędnościami i doświadczeniem, chcą wspierać nowe i ciekawe, a jednocześnie ryzykowne i w perspektywie niedługiego czasu dochodowe pomysły. Aniołowie biznesu angażują zwykle około kilkadziesiąt tysięcy zł, w zamian za udziały w firmie. Można ich znaleźć samodzielnie, poprzez organizacje zrzeszające tych inwestorów bądź skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm doradczych. Zalety związane z tą formą pomocy, wiążą się głównie z aktywną postawą inwestora, który pomaga spółce swoim doświadczeniem. Osoby te charakteryzują się elastycznością i pragmatyzmem, dlatego współpraca jest dzięki temu mniej sformalizowana.

W inwestycje o podwyższonej stopie ryzyka, ale jednocześnie potencjalnie bardzo wysokiej rentowności, angażują się fundusze venture capital. Proporcjonalnie do zaangażowanego kapitału, stają się one wspólnikiem finansowanego przedsięwzięcia, obejmując część udziałów lub akcji. Wpływają one także na strategie rozwoju firmy wprowadzając do zarządu swoich przedstawicieli, a finansowanie obejmuje zwykle okres kilkuletni. Na podobnej zasadzie działają fundusze private equity, z tą różnicą, iż inwestują one w dłuższym horyzoncie czasowym, w przedsięwzięcia z reguły bardziej kapitałochłonne. Zaletą obu funduszy jest pomoc w realizacji przedsięwzięć, które ze względu na znaczne ryzyko, nie miałyby szansy otrzymać finansowania z innych źródeł. Pomoc we współtworzeniu i rozwoju firmy ze strony doświadczonych właścicieli kapitału jest również nieoceniona, a spółka, która zyskała takiego inwestora, postrzegana jest jako firma godna zaufania i innowacyjna.

Wymienione źródła kapitału dla przedsiębiorców którzy rozpoczynają swoją działalność jak i tych, którzy już z powodzeniem od dłuższego czasu ją prowadzą, to tylko część możliwości z jakich mogą oni skorzystać. Kapitał pozyskać można także na publicznym regulowanym rynku kapitałowym, gdzie środki na inwestycje są znaczne, a inwestorów nie trzeba długo szukać. Zaciągnięcie długu poprzez emisję obligacji, czy skorzystanie z pomocy publicznej udzielanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, stanowią jeszcze inne sposoby pozyskania potrzebnych środków, które nadal nie wyczerpują dostępnych źródeł.

Jak zatem łatwo zauważyć, możliwości jest wiele, trzeba tylko właściwie ocenić swoją sytuację, rozpoznać potrzeby i określić cel do jakiego firma dąży, aby poprzez to, wybrać właściwą dla siebie formę pozyskania kapitału.

 

Patrycja Dymon, Konsultant YPI

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.